วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศประวัติส่วนตัว

รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
เกิด ธนบุรี
ศาสนา พุทธ
ตำแหน่งปัจจุบัน  อธิการบดีกิตติคุณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานภาพ สมรส (มนทิรา  สามโกเศศ ;   บุตร 2 คน   วรท  และวริมน  สามโกเศศ) 

ประวัติการศึกษา

  • ประถมศึกษา   โรงเรียนราชินี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน (2500-2505)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2506-2507)
  • คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย Leederville Technical School, Perth ประเทศออสเตรเลีย (2508)
  • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์  The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
  • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์   The University of Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา (2517)
  • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์  The University of Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา (2524)
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37)  (2537)

 

ประวัติการศึกษา | ประวัติการทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันงานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ | รางวัลและเกียรติคุณ  | Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses

(ปรับแก้ไข  กันยายน 2557)

จำนวนการเยี่ยมชม 994641 ครั้ง