วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศประวัติการทำงานในอดีต

รับราชการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2525-2526)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (2526-2529)
 • ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม (2531-2534)
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (2534-2537)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2526-2529, 2532-2534, 2534-2536, 2536-2538)
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2513-2538) ; รองศาสตราจารย์

งานภาคเอกชน

 • ผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice-President) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่น-แนล จำกัด (มหาชน) (2538-2540)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2547-2550, 2553-มกราคม 2559)
 • สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2544-2546)

ข้าราชการการเมือง

 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540-2544)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2550)

งานอื่น ๆ

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ (2537-2538)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี  (2527-2529)
 • ประธานกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) (2542-2544)
 • คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APEC ปี ค.ศ. 1997, 1998, 1999, 2000   การประชุม ASEM (London 1999) และการประชุม ASEAN (1998,1999,2000)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
 • คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (2536-2542)
 • คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2537-2538)
 • คณะกรรมการกำกับแผนและติดตามผล ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2536)
 • คณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2544-2546)
 • คณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย (2543-2545)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (2527-2530)
 • คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (2536-2538)
 • คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) จำกัด พ.ศ.2549
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล (2542-2546)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภาวิทยาลัยโยนก (2529-2545)
 • คณบดีเกียรติคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยโยนก (2537-2545)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2545
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาสำนักงานประสานงานการตลาดโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (2528)
 • กรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2536 วุฒิสภา (2536)
 • อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (2534-2537)
 • คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีที่ดิน กระทรวงการคลัง (2532)
 • คณะกรรมการตรวจหนังสือเรียนและคู่มือวิชาครูสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาต้นและมัธยมศึกษาปลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2533-2534)
 • อนุกรรมการวางแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทบวงมหาวิทยาลัย (2527-2528)
 • อนุกรรมการประสานงานนโยบายและแผนในการปรับแผนพัฒนาระยะที่ 5 ทบวงมหาวิทยาลัย  (2528)
 • อนุกรรมการดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อการศึกษา (เพื่อการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่) คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2532-2533)
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบการคลังท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2528-2529)
 • อนุกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2533)
 • กรรมการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2530-2532)
 • กรรมการที่ปรึกษากรมสามัญศึกษา (2542-2544)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (สาขาเศรษฐศาสตร์)
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2529-2533)
 • รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (กพอ.)
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

งานสอนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • Visiting Professor (Waseda University) 2528,2530
 • Visiting Professor (Okinawa University) 2529
 • Special Lecturer (University of Maryland, Extension Program) 2528
 • Special Lecturer (Kyoto University) 2530
 • Special Lecturer (International Okinawa University) 2531 

 

ประวัติการศึกษา | ประวัติการทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน | งานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ | รางวัลและเกียรติคุณ  | Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses

(ปรับแก้ไข  กันยายน 2557)

 

จำนวนการเยี่ยมชม 994621 ครั้ง