วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศหน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 • อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ด้านเศรษฐศาสตร์
 • ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
 • อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.)
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
    
  ฯลฯ

งานภาคเอกชน

 •  ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประวัติการศึกษา | ประวัติการทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน | งานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ | รางวัลและเกียรติคุณ | Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses

(ปรับแก้ไข กันยายน 2557)

 

จำนวนการเยี่ยมชม 551457 ครั้ง