วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศ



หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 • อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • ประธานคณะกรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อุปนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ)
 • คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.อ.)
 • คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
 • คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
   

งานภาคเอกชน

 •  ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประวัติการศึกษา | ประวัติการทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน | งานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ | รางวัลและเกียรติคุณ | Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses

(ปรับแก้ไข 30 เมษายน 2560)

 

จำนวนการเยี่ยมชม 994644 ครั้ง