วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศงานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ

 

งานสอน/บรรยาย

 • สอนระดับปริญญาตรีโทและเอกวิชาด้านการคลัง  ระเบียบวิธีวิจัย  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
 • บรรยายพิเศษในเรื่องการคลัง  เศรษฐกิจไทยและโลกในทศวรรษหน้า  ในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน   
 • วิทยากรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า สถาบันดำรงราชานุภาพ   
 • วิทยากรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  เสนาธิการทหารอากาศ  วิทยาลัยการทัพเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง   หลักสูตรผู้บังคับการตำรวจ และหลักสูตรผู้กำกับ
 • ผู้บรรยายให้หน่วยราชการ   กระทรวง    รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชน
   

งานเพื่อสังคม

 • ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (มูลนิธิฯ รับผิดชอบเด็กรวม 45,000 คน)
 • กรรมการสถาบันคีนัน (Board of Governors, Kenan Institute of Asia) 
 • เขียนบทความเพื่อเป็นบริการแก่สาธารณชน 
 • รายการวิทยุเพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 • เขียนหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์สำหรับประชาชน
 • เขียนบทความและหนังสือเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับประชาชน
 • ผู้บรรยายสถาบันการศึกษาของประเทศทั้งพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ ทหาร และภาคเอกชนเป็นเวลากว่า 40 ปี
 • ผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 • อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการในหลายหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า

                                  ฯลฯ
 

หนังสือ

  1. นิทานไทยเมื่อ 200 ปีก่อน (แปลจาก Siamese Tales Old and New, Geniald Le May, 1930)
  2. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 1   (สำนักพิมพ์มติชน)
  3. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 2  (สำนักพิมพ์มติชน)
  4. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 3    (สำนักพิมพ์มติชน)
  5. ขาดทุนคือกำไร (สำนักพิมพ์มติชน)
  6. ถูกสุดคือแพงสุด    (สำนักพิมพ์มติชน)
  7. ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง        (สำนักพิมพ์มติชน)
  8. สนุกกับของไม่ฟรี (สำนักพิมพ์มติชน)
  9. แสงแดดยังมีราคา    (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
10. เงินทองของ (ไม่) หมู    (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
11. เงินต่อเงิน   (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
12. เงินไหลมา  (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
13. เงินตราพาร่ำรวย (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
14. “รู้จักใช้  เข้าใจเงิน”  (ในโอกาสครบรอบ 100 ปี  ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน) จำกัด)
15. โฮ้ง ๆ หมาก็มีหัวใจ (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
16. First   (สำนักพิมพ์ Openbooks)
17. Best   (สำนักพิมพ์ Openbooks)
18. Different      (สำนักพิมพ์ Openbooks)
19. Niche     (สำนักพิมพ์ Openbooks)
20. Third Eye     (สำนักพิมพ์ Openbooks)
21. Tips  (สำนักพิมพ์ Openbooks)
22. Trend  (สำนักพิมพ์ Openbooks)
23. เงินทองของมายา    (สำนักพิมพ์มติชน)
24. ราคาคือของจริง    (สำนักพิมพ์มติชน)
25. Live and Learn  (สำนักพิมพ์ Openbooks)
26. Idea (สำนักพิมพ์ Openbooks)
27. มั่งมีศรีสุข (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
28. BRAVO (สำนักพิมพ์ Openbooks)
29. Global Change 1 (สำนักพิมพ์ Openbooks)
30. Global Change 2 (สำนักพิมพ์ Openbooks)
31. Global Change 3 (สำนักพิมพ์ Openbooks)
   ฯลฯ

 

อื่นๆ

ข้อเขียน

 • ตำราเรียนและสิ่งพิมพ์วิชาการเพื่อการเรียนการสอน ประมาณ 10 ผลงาน
 • รายงานวิจัย  บทความวิชาการ  บทวิเคราะห์ ฯลฯ รวมกว่า 50 ผลงาน
 • บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  ประมาณกว่า 2,000 ข้อเขียน (คอลัมน์ “อาหารสมอง” ในมติชนสุดสัปดาห์,  บทความในมติชน ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 19 ปี, คอลัมน์ "อาหารสมอง" ในกรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์ "สำรับโลก" นิตยสารสกุลไทย, นิตยสาร REAL Parenting, All Magazine)  

                                      ฯลฯ
 

รายการวิทยุ

 • รายการ “รับอรุณ” วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์   รายการความรู้สำหรับประชาชน  ประมาณ 1,500 ครั้ง (3 ครั้งต่ออาทิตย์ 13 ปีต่อเนื่อง)
 • รายการ “คลื่นความคิด” 96.5 F.M. ทุกวันอังคาร 20.10 น.

 

ประวัติการศึกษา | ประวัติการทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน | งานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ |  รางวัลและเกียรติคุณ  | Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses

(ปรับแก้ไข  30 เมษายน 2560)

 

 

จำนวนการเยี่ยมชม 994599 ครั้ง