วรากรณ์ สามโกเศศ

วรากรณ์-วีรกร ตรีเศศรางวัลและเกียรติคุณ

ทุนการศึกษาและเกียรติคุณ

 • 2508   รางวัลทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2511-2513   ทุน Columbo Plan - ศึกษาปริญญาตรีประเทศออสเตรเลีย
 • 2515-2519   ทุนศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ศึกษาปริญญาโทและเอก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2529   รางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ในวาระครบรอบ 48 ปีของคณะ)
 • สมุททาธิปัตย์ (เข็มกิตติมศักดิ์ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยการทัพเรือรับพระราชทานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536)
 • สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2543-2546)
 • โล่เกียรติยศ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
 • รางวัลเกียรติยศ “มศว. เพื่อการศึกษา”  (2548)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตปทุมวัน (2549)
 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 
 • รางวัลนำชื่อเสียงสู่โรงเรียน  โรงเรียนราชินี (2549)
 • Distinguished International Alumnus, The University of Western Australia (2008)
 • ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการบริหารการศึกษา (ปี 2553) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
       - ปี 2559 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
       - ปี 2550 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 4 ในฐานะวิทยากร
       - ปี 2553 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 3 ในฐานะวิทยากร
       - ปี 2548 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 5 ในฐานะวิทยากร
 • รางวัลนักเขียนบทความดีเด่น กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล (2558)
   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)              
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
   

ประวัติการศึกษา | ประวัติการทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันงานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ | รางวัลและเกียรติคุณ | Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses

(ปรับแก้ไข  30 เมษายน 2560)

 

จำนวนการเยี่ยมชม 994634 ครั้ง