ประวัติส่วนตัว

รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
เกิด ธนบุรี
ศาสนา พุทธ
ตำแหน่งปัจจุบัน  อธิการบดีกิตติคุณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สถานภาพ สมรส (มนทิรา  สามโกเศศ ;   บุตร 2 คน   วรท  และวริมน  สามโกเศศ) 

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา   โรงเรียนราชินี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน (2500-2505)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2506-2507)
 • คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย Leederville Technical School, Perth ประเทศออสเตรเลีย (2508)
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์  The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์   The University of Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา (2517)
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์  The University of Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา (2524)
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37)  (2537)

ประวัติการทำงานในอดีต

รับราชการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2525-2526)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (2526-2529)
 • ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม (2531-2534)
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (2534-2537)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2526-2529, 2532-2534, 2534-2536, 2536-2538)
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2513-2538) ; รองศาสตราจารย์

งานภาคเอกชน

 • ผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice-President) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่น-แนล จำกัด (มหาชน) (2538-2540)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2547-2550, 2553-มกราคม 2559)
 • สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2544-2546)

ข้าราชการการเมือง

 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540-2544)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2550)

งานอื่น ๆ

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ (2537-2538)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี  (2527-2529)
 • ประธานกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) (2542-2544)
 • คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APEC ปี ค.ศ. 1997, 1998, 1999, 2000   การประชุม ASEM (London 1999) และการประชุม ASEAN (1998,1999,2000)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
 • คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (2536-2542)
 • คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2537-2538)
 • คณะกรรมการกำกับแผนและติดตามผล ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2536)
 • คณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2544-2546)
 • คณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย (2543-2545)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (2527-2530)
 • คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (2536-2538)
 • คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) จำกัด พ.ศ.2549
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล (2542-2546)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภาวิทยาลัยโยนก (2529-2545)
 • คณบดีเกียรติคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยโยนก (2537-2545)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2545
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาสำนักงานประสานงานการตลาดโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (2528)
 • กรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2536 วุฒิสภา (2536)
 • อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (2534-2537)
 • คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีที่ดิน กระทรวงการคลัง (2532)
 • คณะกรรมการตรวจหนังสือเรียนและคู่มือวิชาครูสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาต้นและมัธยมศึกษาปลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2533-2534)
 • อนุกรรมการวางแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทบวงมหาวิทยาลัย (2527-2528)
 • อนุกรรมการประสานงานนโยบายและแผนในการปรับแผนพัฒนาระยะที่ 5 ทบวงมหาวิทยาลัย  (2528)
 • อนุกรรมการดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อการศึกษา (เพื่อการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่) คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2532-2533)
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบการคลังท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2528-2529)
 • อนุกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2533)
 • กรรมการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2530-2532)
 • กรรมการที่ปรึกษากรมสามัญศึกษา (2542-2544)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (สาขาเศรษฐศาสตร์)
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2529-2533)
 • รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (กพอ.)
 • กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

งานสอนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • Visiting Professor (Waseda University) 2528,2530
 • Visiting Professor (Okinawa University) 2529
 • Special Lecturer (University of Maryland, Extension Program) 2528
 • Special Lecturer (Kyoto University) 2530
 • Special Lecturer (International Okinawa University) 2531 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 • อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • ประธานคณะกรรมการประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.)
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute of Asia)
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อุปนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ)
 • คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.อ.)
 • คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
 • คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
   

งานภาคเอกชน

 •  ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานสอน/บรรยาย/งานเพื่อสังคม/งานอื่นๆ

งานสอน/บรรยาย

 • สอนระดับปริญญาตรีโทและเอกวิชาด้านการคลัง  ระเบียบวิธีวิจัย  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
 • บรรยายพิเศษในเรื่องการคลัง  เศรษฐกิจไทยและโลกในทศวรรษหน้า  ในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน   
 • วิทยากรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า สถาบันดำรงราชานุภาพ   
 • วิทยากรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  เสนาธิการทหารอากาศ  วิทยาลัยการทัพเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง   หลักสูตรผู้บังคับการตำรวจ และหลักสูตรผู้กำกับ
 • ผู้บรรยายให้หน่วยราชการ   กระทรวง    รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชน
   

งานเพื่อสังคม

 • ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (มูลนิธิฯ รับผิดชอบเด็กรวม 45,000 คน)
 • กรรมการสถาบันคีนัน (Board of Governors, Kenan Institute of Asia) 
 • เขียนบทความเพื่อเป็นบริการแก่สาธารณชน 
 • รายการวิทยุเพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 • เขียนหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์สำหรับประชาชน
 • เขียนบทความและหนังสือเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับประชาชน
 • ผู้บรรยายสถาบันการศึกษาของประเทศทั้งพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ ทหาร และภาคเอกชนเป็นเวลากว่า 40 ปี
 • ผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 • อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการในหลายหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า

                                  ฯลฯ
 

หนังสือ

  1. นิทานไทยเมื่อ 200 ปีก่อน (แปลจาก Siamese Tales Old and New, Geniald Le May, 1930)
  2. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 1  (สำนักพิมพ์มติชน)
  3. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 2 (สำนักพิมพ์มติชน)
  4. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 3   (สำนักพิมพ์มติชน)
  5. ขาดทุนคือกำไร(สำนักพิมพ์มติชน)
  6. ถูกสุดคือแพงสุด   (สำนักพิมพ์มติชน)
  7. ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง       (สำนักพิมพ์มติชน)
  8. สนุกกับของไม่ฟรี(สำนักพิมพ์มติชน)
  9. แสงแดดยังมีราคา   (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
10. เงินทองของ (ไม่) หมู   (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
11. เงินต่อเงิน  (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
12. เงินไหลมา (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
13. เงินตราพาร่ำรวย(สำนักพิมพ์อมรินทร์)
14. “รู้จักใช้  เข้าใจเงิน” (ในโอกาสครบรอบ 100 ปี  ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน) จำกัด)
15. โฮ้ง ๆ หมาก็มีหัวใจ(สำนักพิมพ์อมรินทร์)
16. First  (สำนักพิมพ์ Openbooks)
17. Best  (สำนักพิมพ์ Openbooks)
18. Different     (สำนักพิมพ์ Openbooks)
19. Niche    (สำนักพิมพ์ Openbooks)
20. Third Eye    (สำนักพิมพ์ Openbooks)
21. Tips (สำนักพิมพ์ Openbooks)
22. Trend (สำนักพิมพ์ Openbooks)
23. เงินทองของมายา   (สำนักพิมพ์มติชน)
24. ราคาคือของจริง   (สำนักพิมพ์มติชน)
25. Live and Learn (สำนักพิมพ์ Openbooks)
26. Idea(สำนักพิมพ์ Openbooks)
27. มั่งมีศรีสุข(สำนักพิมพ์อมรินทร์)
28. BRAVO(สำนักพิมพ์ Openbooks)
29. Global Change 1(สำนักพิมพ์ Openbooks)
30. Global Change 2(สำนักพิมพ์ Openbooks)
31. Global Change 3(สำนักพิมพ์ Openbooks)
   ฯลฯ

อื่นๆ

ข้อเขียน

 • ตำราเรียนและสิ่งพิมพ์วิชาการเพื่อการเรียนการสอน ประมาณ 10 ผลงาน
 • รายงานวิจัย  บทความวิชาการ  บทวิเคราะห์ ฯลฯ รวมกว่า 50 ผลงาน
 • บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  ประมาณกว่า 2,000 ข้อเขียน (คอลัมน์ “อาหารสมอง” ในมติชนสุดสัปดาห์,  บทความในมติชน ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 19 ปี, คอลัมน์ “อาหารสมอง” ในกรุงเทพธุรกิจ, คอลัมน์ “สำรับโลก” นิตยสารสกุลไทย, นิตยสาร REAL Parenting, All Magazine)  

                                      ฯลฯ
 

รายการวิทยุ

 • รายการ “รับอรุณ” วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์   รายการความรู้สำหรับประชาชน  ประมาณ 1,500 ครั้ง (3 ครั้งต่ออาทิตย์ 13 ปีต่อเนื่อง)
 • รายการ “คลื่นความคิด” 96.5 F.M. ทุกวันอังคาร 20.10 น.

รางวัลและเกียรติคุณ

ทุนการศึกษาและเกียรติคุณ

 • 2508   รางวัลทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2511-2513   ทุน Columbo Plan – ศึกษาปริญญาตรีประเทศออสเตรเลีย
 • 2515-2519   ทุนศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ศึกษาปริญญาโทและเอก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2529   รางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ในวาระครบรอบ 48 ปีของคณะ)
 • สมุททาธิปัตย์ (เข็มกิตติมศักดิ์ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยการทัพเรือรับพระราชทานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536)
 • สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2543-2546)
 • โล่เกียรติยศ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
 • รางวัลเกียรติยศ “มศว. เพื่อการศึกษา”  (2548)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตปทุมวัน (2549)
 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 
 • รางวัลนำชื่อเสียงสู่โรงเรียน  โรงเรียนราชินี (2549)
 • Distinguished International Alumnus, The University of Western Australia (2008)
 • ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการบริหารการศึกษา (ปี 2553) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
       – ปี 2559 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
       – ปี 2550 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 4 ในฐานะวิทยากร
       – ปี 2553 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 3 ในฐานะวิทยากร
       – ปี 2548 รับเข็มกิตติคุณชั้นที่ 5 ในฐานะวิทยากร
 • รางวัลนักเขียนบทความดีเด่น กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล (2558)
   

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)              
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา