ประวัติส่วนตัว (ฉบับเต็ม)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

ประวัติการศึกษา

 • ประถมศึกษา   โรงเรียนราชินี
 • มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมสาธิตปทุมวัน (2500-2505)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2506-2507)
 • คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย Leederville Technical School, Perth ประเทศออสเตรเลีย (2508)
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์  The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์   The University of Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา (2517)
 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์  The University of Kansas  ประเทศสหรัฐอเมริกา (2524)
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37)  (2537)

ประวัติการทำงานในอดีต

     รับราชการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 • ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2525-2526)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (2526-2529)
 • ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม (2531-2534)
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (2534-2537)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (2526-2529, 2532-2534, 2534-2536, 2536-2538)
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2513-2538) ; รองศาสตราจารย์

     งานภาคเอกชน

 • ผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice-President) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่น-แนล จำกัด (มหาชน) (2538-2540)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2547-2550)
 • สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2544-2546)

     ข้าราชการการเมือง

 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540-2544)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2550)

     งานอื่น ๆ

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ (2537-2538)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี  (2527-2529)
 • ประธานกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) (2542-2544)
 • คณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม APEC ปี ค.ศ. 1997, 1998, 1999, 2000   การประชุม ASEM (London 1999) และการประชุม ASEAN (1998,1999,2000)
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
 • คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (2536-2542)
 • คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2537-2538)
 • คณะกรรมการกำกับแผนและติดตามผล ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2536)
 • คณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2544-2546)
 • คณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย (2543-2545)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (2527-2530)
 • คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (2536-2538)
 • คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) จำกัด พ.ศ.2549
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล (2542-2546)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กรรมการสภาวิทยาลัยโยนก (2529-2545)
 • คณบดีเกียรติคุณ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยโยนก (2537-2545)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2545
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาสำนักงานประสานงานการตลาดโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (2528)
 • กรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2536 วุฒิสภา (2536)
 • อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (2534-2537)
 • คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างระบบภาษีที่ดิน กระทรวงการคลัง (2532)
 • คณะกรรมการตรวจหนังสือเรียนและคู่มือวิชาครูสังคมศึกษา (มัธยมศึกษาต้นและมัธยมศึกษาปลาย กระทรวงศึกษาธิการ (2533-2534)
 • อนุกรรมการวางแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทบวงมหาวิทยาลัย (2527-2528)
 • อนุกรรมการประสานงานนโยบายและแผนในการปรับแผนพัฒนาระยะที่ 5 ทบวงมหาวิทยาลัย  (2528)
 • อนุกรรมการดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อการศึกษา (เพื่อการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่) คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2532-2533)
 • อนุกรรมการปรับปรุงระบบการคลังท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2528-2529)
 • อนุกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2533)
 • กรรมการสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2530-2532)
 • กรรมการที่ปรึกษากรมสามัญศึกษา (2542-2544)
 • กรรมการสถาบันคีนัน (Board of Governors, Kenan Institute of Asia) (2540-2546)
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย (2529-2533)

     งานสอนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 • Visiting Professor (Waseda University) 2528,2530
 • Visiting Professor (Okinawa University) 2529
 • Special Lecturer (University of Maryland, Extension Program) 2528
 • Special Lecturer (Kyoto University) 2530
 • Special Lecturer (International Okinawa University) 2531 

หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
 • รองประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะที่ 3 (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส
 • รองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute  Asia)
 • ที่ปรึกษาด้านการศึกษา บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)
 • คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล    
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่               
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบในอดีต

 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ
 • รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
 • กรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.)
 • กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กรรมการอิสระ บริษัท ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาด้านการศึกษา บริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน) 

งานสอน/บรรยาย

 • สอนระดับปริญญาตรี  โท และเอก วิชาด้านการคลัง ระเบียบวิธีวิจัย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในหลายมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
 • บรรยายพิเศษในเรื่องการคลัง เศรษฐกิจไทยและโลกในทศวรรษหน้า ในสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้บรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน   
 • วิทยากรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า สถาบันดำรงราชานุภาพ   
 • วิทยากรของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง  หลักสูตรผู้บังคับการตำรวจ และหลักสูตรผู้กำกับ
 • ผู้บรรยายให้หน่วยราชการ   กระทรวง    รัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชน

งานเพื่อสังคม

 • ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2552- ; รับผิดชอบเด็ก  42,000 คน)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส
 • Board of Governors, Kenan Institute of Asia
 • รองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ
 • เขียนบทความเพื่อเป็นบริการแก่สาธารณชน 
 • รายการวิทยุเพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 • เขียนหนังสือและบทความแนวเศรษฐศาสตร์สำหรับประชาชน
 • เขียนบทความและหนังสือเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับประชาชน
 • ผู้บรรยายสถาบันการศึกษาของประเทศทั้งพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ ทหาร และภาคเอกชนเป็นเวลากว่า 40 ปี
 • ผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 • อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการในหลายหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า

หนังสือ

 1. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 1                        (สำนักพิมพ์มติชน)
 2. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 2                        (สำนักพิมพ์มติชน) 
 3. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  ภาค 3                        (สำนักพิมพ์มติชน)
 4. ขาดทุนคือกำไร                                       (สำนักพิมพ์มติชน)
 5. ถูกสุดคือแพงสุด                                     (สำนักพิมพ์มติชน)
 6. ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง             (สำนักพิมพ์มติชน)
 7. สนุกกับเศรษฐศาสตร์                              (สำนักพิมพ์มติชน)
 8. แสงแดดยังมีราคา                                  (สำนักพิมพ์มติชน)        
 9. เงินทองของ (ไม่) หมู                               (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
 10. เงินต่อเงิน                                              (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
 11. เงินไหลมา                                             (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
 12. โฮ้ง ๆ หมาก็มีหัวใจ                                (สำนักพิมพ์อมรินทร์)
 13.  “รู้จักใช้ เข้าใจเงิน” (ในโอกาสครบรอบ 100 ปี  ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) จำกัด)
 14. First                                                      (สำนักพิมพ์ openbooks)
 15. Best                                                     (สำนักพิมพ์ openbooks)
 16. Different                                               (สำนักพิมพ์ openbooks)
 17. Niche                                                   (สำนักพิมพ์ openbooks)
 18. Third Eye                                             (สำนักพิมพ์ openbooks)
 19. Tips                                                      (สำนักพิมพ์ openbooks)
 20. Trend                                                   (สำนักพิมพ์ openbooks)
 21.  เงินทองของมายา                                  (สำนักพิมพ์มติชน)
 22.  ราคาคือของจริง                                    (สำนักพิมพ์มติชน)
 23.  Live and Learn                                   (สำนักพิมพ์ openbooks)

ฯลฯ  รวม  37  เล่ม

อื่นๆ

ข้อเขียน

 • ตำราเรียนและสิ่งพิมพ์วิชาการ ประมาณ 30 ชิ้น
 • บทความตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  ประมาณกว่า 3,000 ชิ้น (คอลัมน์ “อาหารสมอง” ในมติชนสุดสัปดาห์ บทความในมติชน ทุกสัปดาห์ และคอลัมน์ ‘อาหารสมอง’ ในกรุงเทพธุรกิจลงทุกอาทิตย์ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปี)  

รายการวิทยุ

 • รายการ “รับอรุณ” วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์   รายการความรู้สำหรับประชาชน  ประมาณ 1,500 ครั้ง (3 ครั้งต่ออาทิตย์ 13 ปีต่อเนื่อง)
 • รายการ “คลื่นความคิด” 96.5 F.M. ทุกวันอังคาร 20.10 น. (ประมาณ 600 ครั้ง ทุกอาทิตย์ต่อเนื่อง 12 ปี)

รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ

     ทุนการศึกษาและเกียรติคุณ

 • 2511-2513   ทุน COLUMBO PLAN – ศึกษาปริญญาตรีประเทศออสเตรเลีย
 • 2515-2519   ทุนศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ศึกษาปริญญาโทและเอก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2508   รางวัลทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 2529   รางวัลเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (ในวาระครบรอบ 48 ปีของคณะ)
 • สมุททาธิปัตย์ (เข็มกิตติมศักดิ์ทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยการทัพเรือรับพระราชทานเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536)
 • สุทธิพิทักษ์ศาสตราภิชาน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2543-2546)
 • โล่เกียรติยศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)
 • รางวัลเกียรติยศ “มศว. เพื่อการศึกษา”  (2548)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตปทุมวัน (2549)
 • รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 
 • รางวัลนำชื่อเสียงสู่โรงเรียน  โรงเรียนราชินี (2549)
 • Distinguished International Alumnus, The University of Western Australia (2008)
 • รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำปี 2557  กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (2559)
 • โล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)    5 ธันวาคม 2550
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)                   พ.ศ. 2542
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา

ผลงานวิชาการ

 1. “The Consequences of Small Rice Farm Mechanization on Rural Employment,  Income, and Production : Analytical Framework”  (ศึกษาร่วมกับ           ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร และ ดร.ดาว มงคลสมัย) รายงานการวิจัยเสนอต่อที่ประชุมระหว่างชาติ ที่ International Rice Research  Institute  ณ  Los Banos, ประเทศฟิลิปปินส์ (2522)
 2. “ประเมินผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย 2521-2522” รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2523)
 3. “ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ : ภาษีมรดกกึ่งภาษีทรัพย์สิน” วารสารกรมบัญชีกลาง (กระทรวงการคลัง) ฉบับกันยายน 2525
 4. “ระบบการคลังท้องถิ่นและปัญหา ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ” บทความเสนอในสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่อง ประเทศไทยคือกรุงเทพฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2526)
 5. “งบประมาณแผ่นดิน 2527 : การพิจารณาจากด้านรายจ่าย” บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ผลกระทบของงบประมาณแผ่นดิน 2527 จัดโดยคณะ พัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2526)
 6. “หนี้ต่างประเทศ” รายงานวิจัยเสนอต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2527)
 7. “Regional Cities Development Program : Municipal Finance and Management ; Report on Municipal Finance” (ร่วมศึกษากับศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม และ ดร.ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์) รายงานเสนอต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (2527)
 8. “Fees, Fines, and Permits of Local Government in Thailand” รายงานเสนอต่อธนาคารโลกและกระทรวงการคลัง (2527)
 9. “พลังความสามารถในการเสียภาษี” วารสารการเงินการคลัง (กระทรวงการคลัง) ฉบับเดือนธันวาคม 2528
 10. “Privatization for The Bangkok Metropolitan Region” รายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2528)
 11. “Thailand ‘s White Paper : A Suggested Trade Relationship with Japan” Waseda Journal of Social Sciences. No. 33.,1987
 12. “โครงสร้างและปัญหาของสถาบันการเงินในเศรษฐกิจไทย” (เขียนร่วมกับ ดร.นริศ ชัยสูตร และชื่นฤทัย พรภัทรกุล) บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการเรื่อง วิกฤติการณ์ สถาบันการเงินไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2530)
 13. “Financing Public Sector Development Expenditure in Thailand” (ศึกษาร่วมกับดร.เมธี ครองแก้ว และ ดร.ดาว มงคลสมัย) รายงานเสนอต่อ The Asian Development bank (ADB), 2530
 14. “Privatization และงานของกรุงเทพมหานคร” วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2530
 15. “การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเงินทุนนอกงบประมาณ : กรณีศึกษาเงินทุนหมุนเวียน” (หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รายงานเสนอต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2530 
 16. “Barriers to ASEAN Market Access to the U.S., Japan, and the EEC” (บรรณาธิการร่วมกับเบญจวรรณ มีศรีกุล กลัดเจริญ) หนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 11 ของ Federation of ASEAN Economic Associations. 2530
 17. “การบินพานิชย์ของไทยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะการบินในประเทศ” (หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531 
 18. เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐกิจไทย (หน่วยที่ 8-15) 12302 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (หน่วยที่ 13 ภาคการคลัง) 2533 
 19. “กระบวนการกำหนดทรัพยากรที่ใช้ประจำปีและในแผนพัฒนา และการติดตามและการประเมินผลการใช้กรณีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานครและเทศบาล) เพื่อจัดระบบโครงการที่ใช้ทรัพยากรในประเทศไทย” ผู้ร่วมศึกษาในโครงการที่นำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2531)
 20. “Some New Ideas on Urban Finance.” Working Paper for the National Urban Development Policy Framework Project Submitted to the National Economic and Social Development Board (The Thailand Development Research Institute – TDRI) 1990
 21. “Study on Urban Finance and Resource Mobilization” ในโครงการศึกษา National Urban Development Policy Framework (ศึกษาร่วมกับ ดร.เมธี ครองแก้ว และ ดร.ไกรยุทธ ธีรตยานันท์) ของ The Thailand Development Research Institute – TDRI) 2534 
 22. “การศึกษาแนวทางการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาฐานะการคลังของกรุงเทพมหานคร” (ศึกษาร่วมกับ ดร.ไกรยุทธ ธีรตยานนท์) ในโครงการการศึกษาเพื่อการกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)  2534
 23. “Trends and Issues of Southeast Asia” A Paper Presented at ADTPA Conference on Changing World Community : Development Consequences and Adjustment in Asia and the Pacific. Macau (1991)
 24. “Development Policy of Formulating Local Economic Development Core in Thailand” (joint-editorship with Koji Tanigushi, Minoru Makishima). Institute of  Developing Economies, Tokyo (1993)
 25.  “การศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลกระทบต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทย” เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนมหาดไทย 15 ปี” เสนอต่อสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ (หัวหน้าโครงการ) (2538)
 26.  “แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ” รายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2538) (ผู้อำนวยการโครงการ)
 27.  “การสร้างความเป็นธรรมจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน” รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (หัวหน้าโครงการ) (2539)

                                                ฯลฯ

พฤษภาคม 2565