ประวัติส่วนตัว (ฉบับย่อ)

รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ


ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จาก The University of Western Australia
 • ปริญญาโทและปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ จาก The University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 37) ปี 2537

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 • กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 • รองประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะที่ 3 (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพีบีเอส
 • รองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ
 • กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Board of Governors, Kenan Institute Asia)
 • คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยพะเยา
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการทำงาน

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
 • รองประธานกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
 • คณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการ
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.พ.อ.)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)              
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา